Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować, jak Agma Trading przetwarza twoje dane osobowe. Deklaracja jest adresowana do naszych obecnych i byłych partnerów biznesowych, potencjalnych i potencjalnych przyszłych partnerów biznesowych, a także ich udziałowców, organów wykonawczych i innych pracowników.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci:
• imienia i nazwiska
• numeru NIP
• numeru Regon
• numeru PESEL
• adresu prowadzenia działalności
• dresów wysyłkowych
• numeru telefonu
• numeru kont bankowych
• nazwy banków
• adresu e-mail
jest AGMA TRADING Agnieszka Domagalska ul. Elizy orzeszkowej 55A lok.6, 05-820 Piastów NIP 522-186-70-88, Regon 015437886

1. Cele przetwarzania danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: - w celu nawiązania, zarządzania i realizacji relacji biznesowych; - wzmocnić istniejące relacje biznesowe, nawiązać nowe relacje biznesowe lub nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami - w celu rozliczenia transakcji biznesowych i realizacji naszej rachunkowości Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zwracamy uwagę, że te informacje są niezbędne aby prowadzić interesy.

2. Podstawa prawna przetwarzania. Jeśli jesteś potencjalnym lub potencjalnym przyszłym partnerem biznesowym, wykorzystamy Twoje dane kontaktowe wyłącznie w celu bezpośredniej wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 para. 1 lit. A z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeśli jesteś już naszym partnerem biznesowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wypełnienia umowy zawartej z Tobą (Artykuł 6 (1) (b) (RODO)

3. Przekazywanie danych osobowych. W przypadku, gdy jest to absolutnie konieczne do celów określonych w punkcie 1, przekażemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom: - firmom realizującym obsługę korespondencji, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, spedycyjne, przewozowe, kurierskie, informatyczne, księgowo – finansowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, finansowe, prawne, windykacyjne, audytorskie i kontrolne z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu oraz organom uprawionym do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W razie potrzeby współpracującym partnerom biznesowym.

4. Czas przechowywania. Z zasady przechowujemy dane osobowe użytkownika do czasu zakończenia stosunków handlowych, w trakcie których gromadziliśmy dane użytkownika lub do wygaśnięcia obowiązujących ustawowych terminów przedawnienia i zatrzymania; ponadto do czasu zakończenia sporów prawnych, w których dane są wymagane jako dowód. W zakresie, w jakim jesteś partnerem biznesowym, byłym partnerem biznesowym, przyszłym lub potencjalnym przyszłym partnerem biznesowym lub osobą do kontaktów w jednym z wyżej wymienionych, przechowujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych aż do Twojego sprzeciwu lub odwołania Twojej zgody, o ile środek marketingowy opiera się na Twojej zgodzie.

5. Twoje prawa . W związku z danymi osobowymi Możesz między innymi (I) sprawdzić, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy o Tobie i uzyskać kopie takich danych, (II) poprosić o korektę, dodanie lub usunięcie Twojego dane osobowe, o ile są niepoprawne lub niezgodne z prawem (III) wymagają od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (IV) w pewnych okolicznościach, w celu sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub cofnięcia wcześniejszej zgody na przetwarzanie, z jakimkolwiek unieważnieniem przed przetwarzaniem twoich danych osobowych (V) Aby wymagać przenoszenia danych, tak długo jak jesteś naszym partnerem biznesowym (VI), aby znać tożsamość osób trzecich, którym dane osobowe są przesyłane oraz (VII) złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Nasze dane kontaktowe. Jeśli masz pytania lub prośby o wyjaśnienia, skontaktuj się z nami.
AGMA TRADING
05-820 Piastów, Poland
E. Orzeszkowej 55A lok.6
skr. poczt.111
NIP 522-186-70-88
REGON 015437886
mobil +48 698 051 701
e-mail: office@agmatrading.pl
e-mail: a.domagalska@agmatrading.pl
skype:agnieszka.domagalska67

Cofnij